Algemene Voorwaarden

 1. Voor hetgeen volgt voor Agrimachines.
 2. De Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst  en strekken partijen tot  wet. Er kan enkel schriftelijk worden van afgeweken.
 3. Alle prijzen weergegeven op facturen en of offertes van Agrimachines  in Euro zijn  exclusief 21% BTW.
 4. Aanvaarding van een  offerte - overeenkomst samenwerking moet bevestigd worden door de klant na de eigenhandig geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd" voor akkoord ondertekend, met vermelding van datum en plaats, en doorgefaxt op het nummer +32 55 60.70.72 (055/20.84.18 voor België) en door de opdrachtnemer Agrimachines.
 5. Bij modulair opgebouwde offertes, zal de klant duidelijk en zonder mogelijkheid tot verkeerde interpretatie, de gewenste modules aankruisen en zal hij het totale bedrag invullen in de daarvoor voorziene ruimte.
 6. Elke door de klant gedane bestelling, met of zonder betaald voorschot, is onherroepelijk.
 7. Huisstijlelementen (logo's, foto's, illustraties, enz...) die moeten gebruikt worden voor de realisatie van de opdracht zullen door de klant, digitaal (pc cd-rom, pc zip schijf of per email ) of per gewone post bezorgd worden, en wel binnen de 8 weken volgend op de aanvaarding van de offerte. Na verloop van deze termijn zal in elk geval het totale bedrag vermeld in de offerte gefactureerd worden.
 8. De klant wordt verondersteld over de intellectuele eigendomsrechten te beschikken en wettelijk eigenaar te zijn van het materiaal dat aan My-Websitebuilder wordt geleverd . Agrimachines kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht  door het gebruik van het door de klant geleverde materiaal. Agrimachines kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de teksten of foto's die de klant zelf op zijn dynamische site plaatst. Voor zover hieromtrent ten overstaan van Agrimachines een vordering wordt gesteld zal de klant hem hiervoor integraal vrijwaren.
 9. Agrimachines kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan documenten ofvoorwerpen die werden toevertrouwd.
 10. Agrimachines kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van opdrachten in geval van overmacht (brand, overstroming, ongeval, ziekte,...)
 11. Leveringstermijnen zijn puur informatief en niet bindend. Vertragingen in het realiseren van de opdracht kunnen in geen geval aanleiding geven tot boete, schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst dan na een aangetekend schrijven dienaangaande waaraan binnen de vijftien dagen  na verzending geen nuttig gevolg zou zijn gegeven.
 12. Alle geleverde prestaties en realisaties blijven eigendom van Agrimachines en zijn niet overdraagbaar aan derden behalve het materiaal dat Agrimachines van de klant verkregen heeft content en data.
 13. Alle bijkomende prestaties die niet in de offerte vermeld staan, zullen in regie gefactureerd worden aan uurtarief, behoudens wanneer de klant nadrukkelijk om een bijkomende offerte vraagt.
 14. Interventies die ter plaatse gebeuren op verzoek van de klant (€ 60,00 / uur) zijn niet inbegrepen  in de offertes, tenzij specifiek in die offerte vermeld.
 15. Vooraleer de initiële offerte te aanvaarden kan de potentiële klant Agrimachines vragen bij wijze van voorbeeld een ontwerp te realiseren. Hiervoor zal een aparte offerte opgemaakt worden die aanleiding zal geven tot facturatie aan de klant voor zover deze naderhand besluit niet in te gaan op de initiële offerte.
 16. De kosten voor de Hosting Sitemanager-CMS-optimalisatie-domeins & website die door Agrimachines worden voorgeschoten, worden jaarlijks, één maand voor  de dag waarop deze kosten verschuldigd zijn, ter terugbetaling aan de klant gefactureerd.
 17. Bij een afbetalingsregeling overeenkomst-offerte worden deze kosten en facturen maandelijks betaald
 18. Agrimachines eigent zich het recht toe om bij gebrek aan betaling van deze factuur op de vervaldag zoals hieronder bedongen, de website met bijhorend mailadres en online presentatie, offline te plaatsen. Voor het terug online plaatsen zal een administratieve kost gefactureerd worden van € 100.00 excl BTW
 19. Facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Alle klachten aangaande facturatie moeten schriftelijk per aangetekende post worden gericht aan Agrimachines en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 20. Bij niet betaling van een factuur op vervaldatum, zullen de daartoe bijkomende administratiekosten, versturen aangetekende zending - schrijven - bellen - aangerekend worden via een nieuwe bijkomende factuur met een forfait van 65€ excl btw, die onverminderd zal dien betaald te worden binnen de acht (8) dagen
 21. Bij gebrek aan volledige betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling moet worden gedaan een verwijlintrest van 10% per jaar op het openstaande saldo verschuldigd, vermeerderd met een schadevergoeding forfaitair begroot op 10% op het openstaande saldo in hoofdsom doch met een minimum van €125.00.
 22. De niet betaling op vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van andere, niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en factureerbaar.
 23. Bij het niet tijdige betalen van de factuur zullen er verplichte administratie kosten forfaitair aangerekend worden van 15 €,na het versturen van een aangetekende zending.
 24. Alle kosten ten gevolge van invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de advocaat, zullen ten laste van de klant vallen.
 25. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Oudenaarde, het vredegerecht van Oudenaarde boven alle andere vredegerechten en andere rechtbanken bevoegd , waar de maatschappelijke zetel van Agrimachines is gevestigd.